Skip to main content Skip to search

Ciro Denetimi

Ciro Denetimi

 

Orber Denetim ‘Ciro Denetimi’ hizmeti ile Yurtdışı merkezli franchise veren zincir restorantların, Alışveriş merkezi yönetimi, veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Bu denetim hizmetinde kiracının cirolara ilişkin evraklarının, evrak düzenleme sisteminin, maliye idaresine yapılan beyanlarının, bilgi işlem sistemlerinin ve defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, bildirilen ciro tutarlarının doğru olup olmadığı ve kira kontratlarına uygunluğunun denetlenmesi ve sonuçlarının kira kaybını da içerecek şekilde raporlanması esastır. Yapılan denetim çalışmasında ayrıca kiracıların belge düzenine uyumunu da denetlemek amacı ile sondaj satın alma denetimlerini de içerecek şekilde planlanır ve müşteri hüviyetindeki denetçiler tarafından gerçekleştirilir.